ОБРАЩЕНИЕ
общественности Казахстана в связи с задержанием

Сейтказы Матаева

 

Матаев Сейтгазы

 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Алматы 22 февраля 2016 года против Сейтказы Матаева,  председателя правления Союза журналистов РК, руководителя общественного объединения «Национальный пресс-клуб», члена ОЮЛ "Интернет Ассоциации Казахстана"  начато уголовное расследование и задержание по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Мы не даем оценок проводимому следствию и не пытаемся судить об обоснованности обвинений. Однако хотим заявить, что расследования экономического характера против Сейтказы Матаевы – известного в Казахстане журналиста и общественного деятеля, человека с огромным авторитетом и положительной репутацией среди коллег и политиков не только в нашей стране, но и за рубежом, не могут являться причиной его задержания. Обвинения в его адрес носят экономический характер и могут быть истолкованы как попытки ограничить свободу слова, прекратить деятельность информационного агентства КазТАГ и Национального пресс-клуба. К сожалению, политическая ангажированность расследования в отношении Матаева С.Б. начинает активно доминировать в средствах массовой информации.

Общественность обращается в Генеральную прокуратуру с требованием обеспечить надзор и особый контроль за следствием, обеспечением защиты прав Матаева С.Б. и обеспечить максимальную гласность и прозрачность расследования.  Обращаемся к интернет-сообществу Казахстана с просьбой публиковать только проверенную информацию по этому делу, оперировать данными из надёжных источников, максимально подробно и полно освещать ход следствия.

Мы также обращаем внимание руководителей Министерства по делам государственной службы РК на то, что по закону преступником человека может назвать только суд. Поэтому просим воздержаться от публикаций, в которых дается трактовка действий Матаева так, как это было сделано в распространенном сегодня документе «совершенные Матаевым коррупционные и экономические преступления являются тяжкими». Презумпция невиновности гарантирует каждому из нас защиту прав и свобод. Нельзя до решения суда объявлять человека преступником.

Если Вы поддерживаете данное обращение, то просим оставить свою подпись.

Для этого необходимо заполнить обязательные поля и подтвердить Вашу подпись через ссылку, которая будет отправлена на Ваш адрес.

   ---------------------------------------------------------------------------

Қазақстан қоғамдастығының Сейтқазы Матаевтың ұсталуына байланысты үндеуі

       Алматы қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық бюросы 2016 жылдың 22 ақпанында ҚР Журналистер одағы басқармасының төрағасы, «Ұлттық баспасөз клубы» қоғамдық бірлестігінің басшысы, «Қазақстан интернет қауымдастығы» ЗТБ мүшесі Сейтқазы Матаевқа қарсы аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырған және аса ірі көлемде салық төлеуден жалтарған деген күдікпен қылмыстық тергеуді бастап, оны ұстады.

      Біз жүргізіліп жатқан тергеуге баға бермейміз және айыптаулардың негізділігін де талқылауға тырыспаймыз. Алайда – Қазақстандағы белгілі журналист және қоғамдық қайраткерге, біздің елде ғана емес, шетелдегі әріптестері мен саяясаткерлер арасында да зор бедел мен үлкен абыройға ие Сейтқазы Матаевқа қарсы экономикалық сипаттағы тергеудің оның ұсталуына себеп болуы мүмкін еместігін мәлімдегіміз келеді. Оның атына қатысты айыптаулар экономикалық сипатқа ие және сөз бостандығын шектеуге, ҚазТАГ ақпараттық агенттігі мен Ұлттық баспасөз клубының қызметін тоқтатуға жасалып отырған әрекет ретінде түсінілуі мүмкін. Өкінішке орай С.Б.Матаевқа қатысты тергеудің саяси ангажирленуі бұқаралық ақпарат құралдарында қарқынды түрде басымдыққа ие болып барады.

        Осы мәселеге байланысты Қазақстан қоғамы Бас прокуратураға тергеуге қадағалау мен ерекше бақылауды, Сейтқазы Матаевтың құқығының қорғалуын қамтамасыз ету және тергеуге барынша ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз етуді талап етеді. Қазақстанның интернет қауымдастығына осы іс бойынша тек тексерілген ақпаратты ғана жариялауды, сенімді дерек көздеріне ғана жүгінуді, тергеу барысын барынша егжей-тегжейлі және толық жария етуді сұраймыз.
Біз сонымен қатар ҚР мемлекеттік қызмет істері Министрлігінің басшыларының назарын заң бойынша адамды қылмыскер деп тек сот қана айта алатынына аударғымыз келеді. Сондықтан Матаевтың әрекеттеріне бүгін таратылған құжатта көрсетілгендей «Матаевтар жасаған сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыстар ауыр болып табылады» деген сияқты баяндаулардан тартынуларын сұраймыз. Кінәсіздік презумпициясы біздің әрқайсысымыздың құқықтарымыз бен еркіндігімізге кепілдік береді. Сот шешіміне дейін адамды қылмыскер деп жариялауға болмайды.

Егер Сіз аталмыш үндеуді қолдасаңыз онда қолыңызды қалдыруыңызды сұраймыз.

Ол үшін міндетті жолдарды толтырып, Сіздің мекен-жайыңызға жіберілген сілтеме арқылы қолыңызды растауыңыз керек

---------------------------------------------------------------------------

Address of the public of Kazakhstan concerning detention of Seitkazy Matayev

              On February 22, 2016, the Almaty department of National anti-corruption bureau initiated a criminal investigation against Seitkazy Matayev, chairman of Kazakhstan Journalist Union, the head of the public association National Press Club, a member of the Internet Association of Kazakhstan. Matayev has been detained as the suspect of large-scale state funds embezzlement and large-scale tax evasion.

              We do not give legal assessment to the undergoing investigation we do not give our verdict to accusations against Mataev. However we want to state that economic investigation against Matayev – a famous journalist and a public figure with very good reputation among colleagues and politicians not only in Kazakhstan but also abroad – cannot be a reason of his detention. The accusations against him are purely economic and can be interpreted as attempts to limit freedom of speech, stop activity of KazTAG news agency and National Press Club. Unfortunately, political reasons of the investigation against Matayev start to dominate in the media.

         The public of Kazakhstan addresses General public prosecutor’s office demanding supervision and special control over the investigation. We also demand to protect rights of Matayev and ensure maximal transparency of the investigation. We address internet community of Kazakhstan asking to publish information on the investigation only after thorough check, use data from reliable sources and report it with full details.

        We also ask heads of the State Service Ministry to pay attention to the rule that only the court can announce a person guilty. Therefore we ask you to refrain from releases that interpret Matayev’s actions as “committed crimes”. Presumption of innocence guarantees protection of our rights and freedoms. You cannot call a person criminal before court’s verdict.

If you support this address, please sign it.

To do so, please fill in mandatory boxes and confirm your signature via link that will be sent to your e-mail.

---------------------------------------------------------------------------

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А.


Уважаемый Нурсултан Абишевич!

 

Судебный процесс по делу Сейтказы и Асета Матаевых  отчетливо демонстрирует серьезные несовершенства сложившейся системы продвижения государственной информационной политики, вопиющую некомпетентность и предвзятость отдельных сотрудников правоохранительной и судебной систем Казахстана и наносит серьезный ущерб международному имиджу  Казахстана   как правового и демократического государства.

Без каких бы то ни было оснований, без анализа сложившейся практики распределения и выполнения государственного информационного заказа руководство Национального бюро по борьбе с коррупцией произвольно выбрало из сотен СМИ  Национальный пресс-клуб и международное информационное агентство КазТАГ  и задолго до суда публично назвало их руководителей преступниками, грубо поправ презумпцию невиновности.

 С момента возбуждения уголовного дела Национальное бюро по борьбе с коррупцией, прокуратура и суд продолжают публично и демонстративно нарушать основополагающие  нормы Уголовно-процессуального кодекса, Конституции Республики Казахстан, ратифицированных Казахстаном международных документов  и просто здравого смысла:

-Матаевы задержаны и помещены под домашний арест незаконно и без оснований;

-Подсудность дела определена с грубыми нарушениями норм УПК и Конституции РК;

-Следственные органы и суд нарушают конституционное право Сейтказы Матаева на охрану здоровья, препятствуя в получении им медицинской помощи, что уже привело к неоднократной госпитализации с гипертоническим кризом и в предынсультном состоянии;

-Более 30 томов бухгалтерских документов и результаты независимого аудита, представленные стороной защиты, следствием и судом игнорируются;

-Судья, в нарушение норм УПК РК, признает допустимой экспертизу, произведённую двоюродным братом следователя, не имеющим не только высшего, но и средне-специального образования;

-Доказательства со стороны обвинения неожиданно обнаруживаются в личном портфеле прокурора, а не в числе вещественных доказательств, опечатанных и сданных в суд с материалами дела, и т.д.

 

Уважаемый Нурсултан Абишевич, мы обращаемся к Вам как к гаранту конституционных прав и свобод человека с просьбой защитить Сейтказы и Асета Матаевых от творящегося беззакония и тем самым защитить свободу слова и законность в нашей стране, ставшей всего за 25 лет форпостом демократии в Центральной Азии. Просим Вас остановить судебный процесс по делу Сейтказы и Асета Матаевых, создать независимую экспертную комиссию,  чтобы проверить эффективность системы реализации государственной информационной политики в целом и обоснованность  обвинений Сейтказы и Асета Матаевых.

 

Всего подписей: 308